ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής και είναι στελεχωμένα με το κατάλληλα ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Τα εξεταστικά κέντρα της ACTA σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς. Η διαδικασία επιλογής και πιστοποίησης των εξεταστικών κέντρων γίνεται από την ACTA, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη όλης της επικράτειας.

Η ACTA, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου των εξεταστικών κέντρων της και στην καλύτερη διασπορά τους στην επικράτεια, δέχεται αιτήσεις πιστοποίησης εξεταστικών κέντρων, οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με FAX στα γραφεία της ACTA.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά την παραλαβή της αίτησης ακολουθεί - ύστερα από συνεννόηση - επίσκεψη ελεγκτή της ACTA, ο οποίος κάνει και την αντίστοιχη εισήγηση προς έγκριση του εξεταστικού κέντρου.