Σήμερα, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό της ελληνικής αγοράς, η ACTA δημιούργησε εννέα νέες Πιστοποιήσεις στο χώρο της Αισθητικής, μια πιστοποίηση στο χώρο της Κομμωτικής Τέχνης και μια πιστοποίηση στο χώρο της Ευεξίας, οι οποίες έχουν καταρτισθεί από επαγγελματίες του χώρου και ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και τις πλέον αυστηρές επαγγελματικές προδιαγραφές που τίθενται από τη διεθνή αγορά.
*Τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές καθορίζονται από το ΠΔ 133/2005 - ΦΕΚ 193/Α'/2.8.2005.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1