Τραπεζικές Υπηρεσίες

CBE I Πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο επίπεδο των απλών τραπεζικών εργασιών.
CBE II Πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, στον χρηματοδοτικό τομέα Λιανικής Τραπεζικής, σε επίπεδο μεσαίων και ανώτερων τραπεζικών στελεχών.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1