Περιβάλλον

CWTPT Πιστοποίηση τεχνικών στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1