Νέες Τεχνολογίες

CΙΒU Η πιστοποίηση για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των Διαδραστικών Πινάκων είναι ιδανική για κάθε εκπαιδευτικό και κάθε επαγγελματία.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1