Γραμματεία Διοίκησης

CPS Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης.
CSMA Πιστοποιεί τις επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της γραμματειακής διεύθυνσης.
CSEMA Aποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής πρακτικής.
CAPGrS Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες στη δακτυλογράφηση, τη στενογραφία και την αποστενογράφηση.
CAPGrEnT Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες για το δακτυλόγραφο τυφλού ελληνοαγγλικού πληκτρολογίου
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1