Ασφάλεια


CPSA

Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

CCM

Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για όσους ασχολούνται με την πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1