Επιτήρηση Πιστοποιητικών Η ACTA, από την αρχή της λειτουργίας της, προέβλεψε μέσα από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, τη διαδικασία Επιτήρησης των πιστοποιητικών της. Η διαδικασία αυτή, δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους κατόχους των πιστοποιητικών ACTA, γιατί μέσα από αυτήν, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το πιστοποιητικό τους επικαιροποιημένο.

Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά της ACTA αποδεικνύουν ότι έχετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του ΕΟΠΠΕΠ ή/και της ACTA. Παράλληλα, έχετε και τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε το πιστοποιητικό σας, ακολουθώντας την εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΣΥΔ διαδικασία διαχείρισης ποιότητας του φορέα μας.

Τα πιστοποιητικά CCU και CSMA είναι διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά ως ισότιμα από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation). Τα διαπιστευμένα πιστοποιητικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ ή και του ΕΟΠΠΕΠ (σχήμα πιστοποίησης CCU).

Η διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού γίνεται με τους εξής τρόπους: :