Διαδικασία πιστοποίησης εξεταστικού κέντρου ACTA

Βήμα 1ο
Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου στην ACTA ταχυδρομικώς ή με FAX (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας)

Βήμα 2ο
Η ACTA, αφού παραλάβει την αίτηση του εξεταστικού κέντρου αποστέλλει ειδικές πληροφορίες στο κέντρο σχετικά με τις υποχρεώσεις του προς το φορέα πιστοποίησης, την τιμολογιακή πολιτική και τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης αποστέλλονται η δήλωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές και η δήλωση παραλαβής και αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του Εξ. Κέντρου. Τα δυο (2) αυτά έγγραφα τα υπογράφει το κέντρο.

Βήμα 3ο
Επίσκεψη εξουσιοδοτημένου ελεγκτή της ACTA στο υποψήφιο εξεταστικό κέντρο για έλεγχο του κέντρου και υπογραφή συμβάσεων.