ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ

Το παρόν κείμενο περιγράφει με συντομία τις δραστηριότητες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο PLASELab. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν δοθεί συνολικά περίπου 15.000 πιστοποιήσεις σε 6 διαφορετικές ενότητες (εισαγωγή στους Η/Υ και λειτουργικά συστήματα, λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο και ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρουσιάσεις). Σχετικά εκτενής περιγραφή θα γίνει μόνο για τις δραστηριότητες των τελευταίων τριών ετών, επειδή σε αυτές δοκιμάσθηκε με επιτυχία η διαδικασία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, μέσω Internet.

Οι πρώτες δραστηριότητες πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανάγονται στο 1994 οπότε και διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη για υψηλού επιπέδου και με επιστημονικά κριτήρια πιστοποίηση γνώσεων αυτού του είδους. Οι δραστηριότητες έγιναν σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ διήρκεσαν από το έτος 1994 έως το 1996, και αφορούσαν την κατάρτιση και πιστοποίηση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, και στα πλαίσια ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίσθηκαν και πιστοποιήθηκαν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, από το έτος 1997 έως το έτος 2000.

Ιστορικό χρήσης Internet για δραστηριότητες πιστοποίησης

Το εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού είχε την ευκαιρία με τα έργα υπ'αριθ. 20965, 21426 και 80096 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ να αναπτύξει το απαραίτητο λογισμικό και να διεκπεραιώσει τo σημαντικό έργο της on-line κατάρτισης σπουδαστών ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού. Συγκεκριμένα:
Ο στόχος ήταν η εφαρμογή γνωστών προτύπων για την διδακτική και μαθησιακή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Περαιτέρω καταβλήθηκε προσπάθεια να κληθεί ο «Μαθητής» να συμμετάσχει σε μια on-line διαδικασία, όπου με την αφορμή των on-line «εξετάσεων» του προσφέρθηκε ένα πεδίο άσκησης σε πραγματικό χρόνο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω έγιναν οι επόμενες δραστηριότητες:

 1. Αξιολογήθηκε το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό
 2. Αξιολογήθηκε σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών του οργανισμού
 3. Αξιολογήθηκαν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
 4. Πραγματοποιήθηκαν τεστ προόδου μέσω Internet
 5. Πραγματοποιήθηκε τελική εξέταση μέσω Internet
 6. Πραγματοποιήθηκαν Τελικές Εξετάσεις με ευθύνη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ
Σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων μέσω Διαδικτύου

Αναπτύχθηκε ένα λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων μέσω Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αναγνωρίζει τριών ειδών χρήστες, το μαθητή, τον εξεταστή και το διαχειριστή. Οι λειτουργίες των χρηστών αυτών είναι οι εξής:

Ο χρήστης μαθητής έχει τις εξής δύο επιλογές από το μενού του
Ο χρήστης εξεταστής έχει τις εξής τρεις επιλογές από το μενού του

Το σύστημα έχει ένα διαχειριστή (administrator) που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του συστήματος και την ομαλή λειτουργία του. Επιπλέον, ο διαχειριστής έχει όλες τις λειτουργίες του εξεταστή/εκπαιδευτή και είναι σε θέση να εισάγει χρήστες στο σύστημα (είτε μαθητές είτε εξεταστές/εκπαιδευτές), να τους διαχειρίζεται και να τους διαγράφει.

Οι ερωτήσεις που περιέχει το σύστημα περιλαμβάνουν, εκτός από κείμενο, λίστα υποψήφιων απαντήσεων και τη σωστή απάντηση - τα εξής επιπλέον στοιχεία:


ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα αναπτύχθηκε από το ΑΠΘ τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς:

 1. Αξιολόγηση Οργανισμών κατάρτισης στις βασικές γνώσεις Πληροφορικής (αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών, υποδομών, εκπαιδευτικού υλικού, διδασκόντων).
 2. Σχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών σχετικά με την πιστοποίηση (αξιολόγηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών κέντρων, οργάνωση και διενέργεια εξετάσεων, έκδοση πιστοποιητικών, help desk).
 3. Οργάνωση και Διοίκηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης - δημιουργία ομάδων πιστοποίησης (ομάδα υποστήριξης χρηστών, ομάδα επιτηρητών, ομάδα βαθμολογητών).
 4. Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου (ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, σενάρια χρήσης εργαλείων υπολογιστή).
 5. Αξιολόγηση σπουδαστών (δημιουργία παραμετροποιημένων τεστ αυξανόμενης δυσκολίας, κλπ).
 6. Μαζική ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ και εξετάσεων (π.χ. με εξόρυξη δεδομένων, διαχείριση γνώσης - η δραστηριότητα αυτή είναι ακόμα σε εξέλιξη).
 7. Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και on line πιστοποίησης με συστατικά λογισμικού ανοικτού κώδικα.
 8. Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων αυτών με εκατοντάδες/χιλιάδες χρήστες.


Το Α.Π.Θ διαθέτοντας:Προχώρησε: στη δημιουργία του Tεχνοβλαστού ACTA Α.Ε

με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό. Η ACTA φιλοδοξεί να πορευθεί με βάση το κύρος του φορέα από τον οποίο προέρχεται, το Α.Π.Θ.