Έλεγχος Πιστοποιητικού

  
  


Ο έλεγχος πιστοποιητικού αφορά στα διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

1Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό πιστοποιητικού με την ακόλουθη μορφή:
GR - U 0000000 (CCU) , GR - M 0000000 (CSMA) , GR - PH 0000000 (CPH) κτλ.

2Παρακαλώ εισάγετε τα τρία(3) πρώτα γράμματα του πρώτου επιθέτου σας όπως είναι δηλωμένο στο πιστοποιητικό

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1